برگزاری همایش مشهد

با برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی حفاظت ، اتوماسیون و کنترل (IPACEO )، با مسئولیت برگزاری شرکت های تولید کننده ریزموج الکتریک طوس و پیمان خطوط شرق ، از اعضاء حقوقی کمیته سازندگان داخلی PAC ، سازمان نظام مهندسی حفاظت ،اتوماسیون و کنترل ، و با موافقت مدیریت عامل برق…

برگزاری سمینار آموزشی در کرمانشاه

برگزاری سمینار آموزشی در برق منطقه ای کرمانشاه واکاوی طرح های مختلف جبران کننده مؤلفه صفر در رله های دیستانس سمینار برای کارشناسان کنترل و حفاظت کاربردی بوده است.