نمایشگاه برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

بازدید دکتر رجبی مشهدی معاونت محترم برنامه ریزی توانیروجناب آقای مهندس ریاحی مدیرعامل محترم برق منطقه ای خراسان به همراه آقای مهندس سوئیزی معاونت محترم بهره برداری برق منطقه ای خراسان از غرفه شرکت ریزموج الکتریک طوس در نمایشگاه صنعت برق در نمایشگاه بین المللی مشهد، در عکس آقای مهندس ریاحی…