منابع همیشگی خطا در اندازه گیری رله دیستانس

مقاومت خطا به همراه تغذیه از دوسو، تاثیر میزان قدرت انتقال یافته و نوسان قدرت، خطوط موازی و جریان‏های گذرای خطا بخشی از عواملی هستند که در اندازه گیری امپدانس خطا به وسیله رله دیستانس خطا ایجاد میکنند.

  • امپدانس دیده شده بوسیله رله

امپدانس اندازه گیری شده بوسیله رله دیستانس در خلال یک خطا شامل امپدانس خط از محل خطا تا نقطه رله گذاری شده یعنی ZL و مقاومت خطا ﴿RF﴾ می‏باشد ﴿‏شکل ۱-۱﴾. اگر در زمان بروز خطا جریان ای که از خط حفاظت شده میگذرد و مشابه جریانی که از رله عبور میکند،رله امپدانس خطا را بدرستی اندازه گیری میکند ،  اما متاسفانه این شرایط فقط برای خطوط از یکسو تغذیه و آنهم در شرایط بی باری خط صدق می‏کند.

  • مدار معادل ساده شده برای خطا و بار

در حالت­هایی که مقاومت مسیر خطا ﴿RF﴾ محسوس است، خطا در اندازه­ گیری ممکن است بوسیله جریان باری که از رله عبور می‏کند اما از نقطه خطا گذر نمی‏کند بوجود می‏آید. ﴿مراجعه شود به ‏شکل ۱-۱﴾

همچنین جریان خطایی که از یک منبع قدرت دورتر به نقطه معیوب میریزد و در رله ظاهر نمی‏شود (‏شکل ۱-۲(a))، و نیز خطاهای دیگری که بوسیله تاثیر شرایط خطا روی فازهای سالم ایجاد میشود و نیز تاثیر کوپلینگ خطوط موازی و عدم دقت ترانس های جریان و ولتاژ می‏تواند به عدم اندازه گیری دقیق امپدانس خطا بانجامد.به هر حال عملکرد رضایت بخش رله­ های دیستانس نشان می‏دهد که در اغلب موارد این خطاها چندان جدی نیستند. لیکن امروزه پیشنهاد می‏شود که رله­ های دیستانس مورد مطالعه قرار گیرند، تا معین شود که چه زمانی این خطاها قابل صرفه نظر کردن بوده و چه زمانی می‏توان جهت اصلاح خطاها از جبران کننده استفاده نمود و یا اینکه در چه مواردی از رله­ های دیستانس نمی‏توان استفاده کرد، با توجه به ‏شکل ۱-۲ (b) می‏توان مقدار خطا در اندازه­ گیری راکتانس در انتهای A را به صورت زیر محاسبه کرد.

فهرست مطالب:

۱٫منابع همیشگی خطا در رله دیستانس

۱-۱- امپدانس دیده شده بوسیله رله

۱-۲- بررسی خطاهای ناشی از مقاومت اتصال زمین

۱-۲-۱- خطا در یک شبکه بی بار از دو سو تغذیه

۱-۲-۲- انتقال بار و نوسانات قدرت

۱-۲-۳- تاثیر خطا روی دیاگرام نوسان قدرت

۱-۲-۴- تاثیر قدرت انتقال یافته روی اندازهگیری رله دیستانس به هنگام بروز خطا در خلال یک نوسان قدرت

۱-۲-۵- تاثیر بار در خطوط موازی دارای خطا

۱-۲-۶- خطا در زون انتهایی فیدر از دو سو تغذیه 

۱-۲-۷- احتمال رخداد عملکرد ناخواسته به علت مقاومت خطا

۱-۲-۸- جلوگیری از عملکرد ناخواسته

۱-۳- عملکرد رلهها در خطوط سالم

۱-۳-۲- رلههای فازی

۱-۴- راکتانس القای متقابل (Mutual Induction) 

۱-۴-۱- القای خطوط موازی روی یکدیگر

۱-۴-۲- القا از یک خط موازی

۱-۵- خطاهای اندازهگیری به علت حالات گذرا در سیستمهای قدرت

۱-۵-۱- حالت گذرای جریان

۱-۵-۲- حالت گذرای ولتاژ

۱-۵-۳- جلوگیری از خطای اندازهگیری رله

۱-۶- پیوست ۱: مقاومت خطا

در صورت تمایل برای دریافت لینک مقالات با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *