شرکت ریزموج الکتریک طوس با تدوین مجموعه های آموزشی خاص در زمینه کنترل ، حفاظت و اتوماسیون در نظر دارد خدمات آموزشی رایگان به روش ­های ذیل در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

  • دادن سطح دسترسی به آن دسته از کارشناسانی که توسط مشتریان به شرکت معرفی میشوند جهت مطالعه پکیج ­های آموزشی  شرکت

  • ارائه خدمات آموزش اینترنتی به آندسته از کارشناسانی که توسط مشتریان به شرکت معرفی شده اند، با دادن سطح دسترسی به منابع آموزشی شرکت، برگزاری دوره ­های آموزشی مشخص و اخذ آزمون از کاربر .

  • برگزاری دوره­ های آموزشی حضوری به درخواست مشتریان برای جمعی از کارشناسان با موضوع مشخص، همراه با برگزاری آزمون پایان دوره.

  • خدمات آموزشی شرکت ریزموج جهت ارتقاۓ دانش فنی کارشناسان شرکت­های پیمانکاری PM‌ پستها به درخواست برق ­های منطقه ای نیز ارائه میشود.